Skip to main content

Účastníci verejného vzdelávania v celej Európe čelia spoločenským požiadavkám na efektívne vzdelávanie a riadenie talentov a problému predčasného ukončenia školskej dochádzky. Na riešenie týchto výziev sú potrebné nové metodické riešenia, ktoré odrážajú tieto potreby a podporujú šírenie adaptívnych vzdelávacích procesov, ktoré možno prispôsobiť osobným potrebám študentov.

 

Náš cieľ

Hlavným cieľom projektu EduBot je vytvoriť účinnú kombinovanú metodiku na podporu rozvoja základných kompetencií, aby sa znížilo znevýhodnenie vo vzdelávaní a nízka úroveň základných zručností u žiakov s obmedzenými možnosťami. Metodika bude zameraná na žiakov 6. - 8. ročníka základných škôl a kompetencie na riešenie problémov a porozumenie textu v matematike a STEM, ale bude ju možné adaptovať aj v iných vekových skupinách a iných oblastiach vzdelávania.

 

Hlavné úlohy

  • Využitie technológie chatbotov na vytvorenie interaktívnejšieho digitálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré vedie k lepšiemu mapovaniu nedostatkov v kompetenciách žiakov, čo učiteľom poskytuje presnejšie údaje o tom, kde treba zasiahnuť;
  • Vypracovanie účinnej metodiky kombinovaného vzdelávania na vyplnenie zistených nedostatkov v kompetenciách pomocou digitálnych nástrojov a osobného doučovania menších skupín žiakov;
  • Vypracovanie experimentálnych digitálnych materiálov z matematiky a STEM na podporu metodiky kombinovaného vzdelávania;
  • Testovanie vyvinutých nástrojov v pilotných stretnutiach a sumarizácia výsledkov;
  • Vytvorenie adaptačného súboru nástrojov na sprístupnenie vyvinutých zdrojov školám a špeciálnym inštitúciám pracujúcim so žiakmi s obmedzenými možnosťami, ktoré si tak môžu vytvoriť vlastné digitálne materiály a využívať vyvinutú metodiku zmiešaného vzdelávania na zníženie znevýhodnenia vo vzdelávaní;
  • Šírenie výsledkov projektu v širokom meradle a pritiahnutie pozornosti rozhodovacích orgánov k vyvinutej metodike.

 

Naše aktivity

Viacjazyčnú metodiku zmiešaného vzdelávania EduBot vyvinú odborní pracovníci a otestuje ju 20 učiteľov a 300 študentov v 4 krajinách. Vytvorí sa komplexný digitálny podporný systém EduBot založený na riešení hlbokého učenia sa umelej inteligencie spolu s digitálnymi obsahovými fondmi STEM interaktívnych a multimediálnych prvkov v miestnych jazykoch a angličtine. S cieľom zabezpečiť vplyv a udržateľnosť sa budú vykonávať intenzívne činnosti zamerané na vytváranie sietí a šírenie informácií o učiteľoch, inštitúciách a tvorcoch politík.

 

Výsledky projektu

Výsledkom projektu bude metodika zmiešaného vzdelávania EduBot, ktorá sa opiera o Chatbot asistenta s umelou inteligenciou, ktorý pomáha učiteľom aj študentom, webový nástroj pre učiteľov na správu skupín študentov, vytváranie nového obsahu a získavanie správ, učebnú aplikáciu pre študentov na prístup k adaptívnym cestám a Content Pools ako študijný materiál a model pre vývojárov obsahu. Všetky výsledky budú bezplatné, prispôsobiteľné učiteľom, školám a všetkým zainteresovaným stranám, použiteľné v oblasti STEM aj mimo nej, v celej EÚ aj mimo nej.

Novinky

Partneri