Skip to main content

Aktorzy edukacji publicznej w całej Europie muszą zmierzyć się z oczekiwaniami społecznymi, które wymagają efektywnego zarządzania edukacją i talentami, a jednocześnie problemem przedwczesnego kończenia nauki. Odpowiadanie na te wyzwania wymaga nowych rozwiązań metodycznych, które odzwierciedlają te potrzeby i promują upowszechnianie adaptacyjnych procesów edukacyjnych, które mogą dostosować się do osobistych potrzeb uczniów, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju powyższych kompetencji i dając nauczycielom nowe narzędzia w zakresie motywowania uczniów.

 

Nasz cel

Głównym celem projektu EduBot jest stworzenie skutecznej mieszanej metodologii wspierającej rozwój podstawowych kompetencji w celu zmniejszenia nierówności w uczeniu się i niskiej biegłości w podstawowych umiejętnościach wśród uczniów o mniejszych szansach. Metodologia skupi się na uczniach klas 6-8 szkół podstawowych oraz kompetencjach rozwiązywania problemów i rozumienia tekstu w matematyce i STEM, ale będzie można ją dostosować również do innych grup wiekowych i innych dziedzin nauki.

 

Nasze zamierzenia

  • Wykorzystanie technologii chatbota do stworzenia bardziej interaktywnego cyfrowego środowiska uczenia się, prowadzącego do lepszego mapowania luk kompetencyjnych uczniów, zapewniając nauczycielom dokładniejsze dane na temat tego, gdzie należy interweniować;
  • Opracowanie skutecznej metodologii nauczania mieszanego (blended learning) w celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk kompetencyjnych za pomocą narzędzi cyfrowych i osobistych korepetycji dla mniejszych grup uczniów;
  • Opracowanie eksperymentalnych materiałów cyfrowych z zakresu matematyki i STEM w celu wsparcia metodologii blended learning;
    Testowanie opracowanych narzędzi w sesjach pilotażowych i podsumowanie wyników;
  • Stworzenie zestawu narzędzi adaptacyjnych w celu udostępnienia opracowanych zasobów szkołom i instytucjom specjalnym pracującym z uczniami o mniejszych szansach, którzy mogą następnie tworzyć własne materiały cyfrowe i korzystać z opracowanej metodologii nauczania mieszanego w celu zmniejszenia nierówności w nauce;
  • Rozpowszechnianie wyników projektu na szeroką skalę i przyciąganie uwagi decydentów do opracowanej metodologii.

 

Nasze działania

Wielojęzyczna metodologia nauczania mieszanego EduBot zostanie opracowana przez profesjonalny personel i przetestowana przez 20 nauczycieli i 300 uczniów w 4 krajach. Stworzony zostanie złożony cyfrowy system wsparcia EduBot oparty na głębokim uczeniu się AI wraz z cyfrowymi pulami treści STEM zawierającymi interaktywne i multimedialne elementy w językach lokalnych i angielskim. Prowadzone będą intensywne działania w zakresie tworzenia sieci kontaktów i upowszechniania skierowane do nauczycieli, instytucji i decydentów w celu zapewnienia wpływu i trwałości.

 

Wyniki projektu

Rezultatem projektu będzie metodologia nauczania mieszanego EduBot oparta na asystencie chatbota opartym na sztucznej inteligencji, pomagającym zarówno nauczycielom, jak i uczniom, narzędziu internetowym dla nauczycieli do zarządzania grupami uczniów, tworzenia nowych treści i uzyskiwania raportów, aplikacji edukacyjnej dla uczniów w celu uzyskania dostępu do ścieżek adaptacyjnych oraz puli treści jako materiału szkoleniowego i modelu dla twórców treści. Wszystkie wyniki będą bezpłatne, możliwe do dostosowania przez nauczycieli, szkoły i wszystkich zainteresowanych interesariuszy, mające zastosowanie w dziedzinie STEM i nie tylko, w całej UE i poza nią.

Aktualności

Partnerzy